•  

  userfiles/centrumdolicepl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/centrumdolicepl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/centrumdolicepl/top/2.jpg

   

 

 

Dla dzieci

Zajęcia z instruktorem terapii zajęciowej. Nauka gry na gitarze. Zajęcia wokalne...

czytaj więcej

 

Dla młodzieży

Warsztaty wokalne oraz teatralne. Umuzykalniające zajęcia nauki gry na gitarze...

czytaj więcej

Dla dorosłych

Polecamy przystąpienie do: Klubu Brydżowego, Koła Strzeleckiego, Klubu Seniorów "Złota Jesień"...

czytaj więcej

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN UDZIAŁU W KONCERCIE KAMILA BEDNARKA W DNIU 27.04.2013R W GMINNYM CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI W DOLICACH.

§1

Zakres obowiązywania

1. Wejście i przebywanie osób na trenie Koncertu oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu.

§2

Postanowienia Ogólne

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu bez wcześniejszego uprzedzenia, o ile do odwołania dochodzi z przyczyn niezależnych od Organizatora.

2. W sytuacjach określonych w §2 pkt.1 lub razie odbycia się koncertu jedynie w części z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewa bilet na koncert.

3. W przypadku zmiany daty, miejsca lub istotnych zmian w programie koncertu, zakupiony bilet zachowuje swoją ważność. W takich przypadkach, posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem się koncertu za zwrotem całości sumy, na jaką opiewał. Poza wskazanymi powyżej przypadkami bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi.

4. Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym i upoważnia do jednorazowego wejścia na teren koncertu.

5. Zwrot biletu następuje wyłącznie w punkcie zakupu biletu.

6. Uczestnik koncertu może być narażony na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

7. Uczestnik koncertu przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu lub wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym koncert.

§3

Kontrola i zachowanie

1. Służby Porządkowe legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do

- sprawdzenia uprawnień do przebywania na koncercie

- legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości

- przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty o których mowa w §4 pkt. 2 i 3 niniejszego regulaminu.

- stwierdzenia uprawnień osób do przebywania na terenie koncertu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania do opuszczenia terenu koncertu.

- wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowujących się niezgodnie z regulaminem Koncertu, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia terenu koncertu.

- stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik ochrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na przedstawiciela Służby Porządkowej lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.).

- ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

2. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń Policji, Służby Porządkowej oraz  Organizatora.

3. Organizator może odmówić wstępu osobie na teren koncertu w przypadku:

- stwierdzenia, że wobec osoby zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę

- stwierdzenia, że osoba znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

- zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie, lub niezgodnie z regulaminem koncertu

- zachodzi podejrzenie, że osoba ta swoim zachowaniem może łamać postanowienia regulaminu koncertu.

4. Organizator może żądać opuszczenia terenu koncertu przez uczestnika i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie to zostało wykonane, gdy uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub łamie postanowienia regulaminu koncertu.

W takim przypadku usuniętemu uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu należności za bilet.

5. Organizator może utrwalać przebieg imprezy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu koncertu mogą stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia.

§4

Zakazy

1. Osoby obecne na koncercie są obowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na koncercie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów obiektu i imprezy.

2. Osobom obecnym na imprezie zabrania się w szczególności wnoszenia:

- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narzędzi

- materiałów wybuchowych

- wyrobów pirotechnicznych

- materiałów pożarowo niebezpiecznych

- napojów alkoholowych

- środków odurzających lub substancji psychotropowych

3. Ponadto zabrania się wnoszenia:

- wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych i plastikowych oraz puszkach metalowych

- zamkniętych paczek i pakunków

- sprzętu do rejestracji obrazu lub/i dźwięku

- cyfrowych aparatów fotograficznych, aparatów fotograficznych do profesjonalnego zastosowania tj. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych.

4. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren koncertu oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy.

5. Wchodzenia lub przechodzenia przez budowle nie przeznaczone do powszechnego użytku szczególnie fasady, płot, mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy.

6. Wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla widzów (np. zaplecza sceny, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe)

7. Rzucania wszelkimi przedmiotami.

8. Używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek lub naruszające dobre obyczaje i obrażania jakichkolwiek osób.

9. Pisania na budowlach, ścianach, urządzeniach, drogach, ich malowania i oklejania.

10. Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i zaśmiecania terenu imprezy.

§5

Odpowiedzialność

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie koncertu będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

2. Osoby nadmiernie naruszające niniejszy regulamin zostaną usunięte z terenu koncertu lub przekazane Policji.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

4. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo koncertu są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące koncertu będą sprzedawane wyłącznie na Terenie koncertu lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

2. Bilet na koncert nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji, unieważnienia biletu bez możliwości zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.

 

 

 

Kontakt

Gminne Centrum Kultury w Dolicach

Adres: Wiejska 4, 73-115 Dolice
Telefon: +48 913 910 173
FAX: +48 913 910 173
E-mail: kultura@dolice.pl

Dojazd

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Wykonanie, system CMS, opieka nad stroną: Projektowanie stron WEBPC-GROUP | KROLL | Mapa strony